image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC XÃ HÒA BÌNH NĂM 2023
Lượt xem: 64

Ngày 08 tháng 3 năm 2023 Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước xã Hòa Bình năm 2023